Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Lipiec 07 2020 10:35:50
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Najnowszy Użytkownik: Oktawia89
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
uregulowania prawne

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA

 

       Prawo zezwalające na tworzenie szkół publicznych przez osoby fizyczne lub prawne istnieje od 1992r. z kolejnymi zmianami określonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 1997r. i nowelizacja Rozporządzenia z 7 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

       Szkołą publiczną zgodnie z np.7ust1 Ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty, jest szkoła, która:

1)                 zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania

2)                 przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

3)                 zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

4)                 realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego §4 ust.7 Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych w wyjątkowych przypadkach, w szkole, w której organizowane jest nauczanie w klasach łączonych dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania. Dopuszcza się możliwość połączenia zajęć oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich z zajęciami uczniów klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

5)   Zakładanie szkoły

 

      Z punktu widzenia prawa organem założycielskim i prowadzącym szkołę może być zarówno stowarzyszenie jak i fundacja. Szkołę może założyć także osoba prywatna, spółka czy instytucja kościelna.

Szkoły, które działają w oparciu o instytucję stowarzyszenia zapewniają rodzicom największą kontrolę zarówno nad finansami szkoły jak i jakością nauczania. Pozwalają również na pełniejsze włączenie się rodziców w proces edukacji własnych dzieci.

1. ”Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu”

     §2 rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz.U.Nr32, poz.187 z późn. zm. zwane dalej rozporządzeniem)

2. ” Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

-         oznaczenie założyciela szkoły i jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

-         w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły,

-         określenie typu szkoły, daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

-         wskazanie miejsca prowadzenia szkoły, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych.”

Do wniosku należy dołączyć:

-         kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej -udokumentowane dane personalno-adresowe (wypis z dowodu osobistego) oraz zaświadczenie o niekaralności,

-         projekt aktu założycielskiego szkoły,

-         opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła, i najbliższym jej otoczeniu,

-         wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, wraz z informacja o ich kwalifikacjach,

-         zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych”.

      § 3ust.1 i 2 rozporządzenia.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż na 6 miesięcy przed początkiem roku budżetowego, w którym ma nastąpić   uruchomienie szkoły.

     art.58 ust. 4 ustawy.

4. Akt założycielski określa typ szkoły, nazwę i siedzibę.

    art. 58 ust. 1 ustawy.

5. Zezwolenie na założenie szkoły wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, art.58 ust. 3 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 18 lit.b  ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej(Dz.U.Nr12, poz.136)

Zezwolenie udzielane jest także, jeżeli:

-         „statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności o światowej,

-         projekt akty założycielskiego i projekt statutu szkoły są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie, w szczególności z przepisami ramowego statutu szkoły publicznej,

-         warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

-         nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole publicznej,

-         utworzenie szkoły w miejscowości proponowanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości lub regionie”.

           § 4 rozporządzenia.

6.” Szkole publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż gmina, nie ustala się obwodu, chyba, że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem”

      art.58 ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 18 lit.a ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

7. ”Zezwolenie określa założyciela i jego siedzibę lub adres, typ szkoły, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia działalności”.

     §5 ust.1 rozporządzenia.

8.  ”Zezwolenie wydaje się na czas nie oznaczony”.

    §6 ust. 2 rozporządzenia.

9. Udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.

    §6 ust. 1 rozporządzenia. 

FUNKCJA DYREKTORA SZKOŁY

       Do szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, nie stosuje się wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

art. 36a ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

KOMPETENCJE KURATORA OŚWIATY WZGLĘDEM SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE

    Kurator oświaty:

1. Wydaje pozytywną opinię niezbędną do uzyskania zezwolenia na założenie szkoły.

    art.58 ust. 3 ustawy.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

    Jeżeli działalność szkoły prowadzona jest z naruszeniem przepisów ustawy poleca dyrektorowi szkoły usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Natomiast w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania poleca dyrektorowi szkoły opracowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

     Niewykonanie poleceń może stanowić podstawę cofnięcia przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, zezwolenia na założenie tej szkoły, co jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

     art.34 ust.3 ustawy

3.”Wykonanie zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów

     Kodeksu postępowania administracyjnego:

a)     w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego-w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,

b)    w stosunku do dyrektorów szkół-w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów”

    art. 31 pkt 5 w brzmieniu nadanym przez np. 25 pkt.12 lit. c ustawy

    o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. 

COFNIĘCIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA 

1. Zezwolenie może być cofnięte w przypadku:

-         ”nierozpoczęcia działalności przez szkołę w terminie określonym w zezwoleniu.

-         przerwania działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły na 

-         okres dłuższy niż dwa miesiące, nie wynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.

-         prawomocnego przeczenia sądu zakazującego działalności 

-         oświatowej osobie fizycznej będącej założycielem.

-         określonym w np.34 ust.3 ustawy”

2.Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.

   § 7 rozporządzenia

LIKWIDACJA SZKOŁY

1.Szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może być zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

    art.59 ust.2 ustawy.

2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego.

    art.59 ust. 4 ustawy. 

FINANSOWANIE SZKOŁY

1.Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne prowadzą gospodarkę finansową według określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

2.Szkoły te otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej wydatkom przewidzianym równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

3.Szczegółowe zasady udzielania dotacji, o których mowa w p.3 określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

art.80 ust. 1,3 i 4 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley