Strona G堯wna · Og這szenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Lipiec 14 2024 21:32:26
Nawigacja
Strona G堯wna
STOWARZYSZENIE
Historia szko造
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
Statut szko造
Dokumenty szkolne
Og這szenia
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Dla Rodzic闚

BIP
Witamy
Witamy na stronie naszej szko造
uregulowania prawne

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ。E SZK茛 PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA

Prawo zezwalaj帷e na tworzenie szk馧 publicznych przez osoby fizyczne lub prawne istnieje od 1992r. z kolejnymi zmianami okre郵onymi Rozporz康zeniem MEN z dnia 26 marca 1997r. i nowelizacja Rozporz康zenia z 7 grudnia 1999r. w sprawie szczeg馧owych zasad i warunk闚 udzielania i cofania zezwolenia na za這瞠nie szko造 publicznej przez osob prawn lub fizyczn.

Szko陰 publiczn zgodnie z np.7ust1 Ustawy z dnia7 wrze郾ia 1991r. o systemie o鈍iaty, jest szko豉, kt鏎a:

1) zapewnia bezp豉tne nauczanie w zakresie ramowych plan闚nauczania

2) przeprowadza rekrutacj uczni闚 w oparciu o zasadpowszechnej dost瘼no軼i

3) zatrudnia nauczycieli posiadaj帷ych kwalifikacje okre郵one wodr瑿nych przepisach

4) realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚.

Programy nauczania uwzgl璠niaj帷e podstaw programow kszta販enia og鏊nego 4 ust.7 Rozporz康zenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych plan闚 nauczania w szko豉ch publicznych w wyj徠kowych przypadkach, w szkole, w kt鏎ej organizowane jest nauczanie w klasach 陰czonych dyrektor szko造 dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i pe軟ej realizacji przyj皻ych program闚 nauczania. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 po陰czenia zaj耩 oddzia逝 przedszkolnego dla dzieci sze軼ioletnich z zaj璚iami uczni闚 klasy pierwszej sze軼ioletniej szko造 podstawowej.

5) Zak豉danie szko造

Z punktu widzenia prawa organem za這篡cielskim i prowadz帷ym szko喚 mo瞠 by zar闚no stowarzyszenie jak i fundacja. Szko喚 mo瞠 za這篡 tak瞠 osoba prywatna, sp馧ka czy instytucja ko軼ielna.

Szko造, kt鏎e dzia豉j w oparciu o instytucj stowarzyszenia zapewniaj rodzicom najwi瘯sz kontrol zar闚no nad finansami szko造 jak i jako軼i nauczania. Pozwalaj r闚nie na pe軟iejsze w陰czenie si rodzic闚 w proces edukacji w豉snych dzieci.

1. ”Za這篡ciel sk豉da wniosek o udzielenie zezwolenia do w豉軼iwej jednostki samorz康u terytorialnego, kt鏎ej zadaniem jest prowadzenie szk馧 publicznych danego typu”

2 rozporz康zenia MEN z dnia 26 marca 1997r. w sprawie szczeg馧owych zasad i warunk闚 udzielania i cofania zezwolenia na za這瞠nie szko造 publicznej przez osob prawn lub fizyczn (Dz.U.Nr32, poz.187 z p騧n. zm. zwane dalej rozporz康zeniem)

2. ” Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawiera:

- oznaczenie za這篡ciela szko造 i jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

- w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu za這篡ciela spraw szko造,

- okre郵enie typu szko造, daty rozpocz璚ia jej funkcjonowania,

- wskazanie miejsca prowadzenia szko造, wraz z informacj o jej warunkach lokalowych i wyposa瞠niu w pomoce dydaktyczne oraz sprz皻 niezb璠ny do pe軟ej realizacji zada statutowych.”

Do wniosku nale篡 do陰czy:

- kopi statutu lub innego dokumentu stanowi帷ego podstaw funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej -udokumentowane dane personalno-adresowe (wypis z dowodu osobistego) oraz za鈍iadczenie o niekaralno軼i,

- projekt aktu za這篡cielskiego szko造,

- opinie stra篡 po瘸rnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpiecze雟twa i higieny w budynku, w kt鏎ym mie軼i si b璠zie szko豉, i najbli窺zym jej otoczeniu,

- wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, wraz z informacja o ich kwalifikacjach,

- zobowi您anie do zapewnienia warunk闚 dzia豉nia szko造, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk闚 nauki, wychowania i opieki, oraz zobowi您anie do przestrzegania przepis闚 dotycz帷ychszk馧 publicznych”.

3ust.1 i 2 rozporz康zenia.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia, 陰cznie z projektami aktu za這篡cielskiego i statutu, powinien by z這穎ny nie p騧niej ni na 6 miesi璚y przed pocz徠kiem roku bud瞠towego, w kt鏎ym ma nast徙i uruchomienie szko造.

art.58 ust. 4 ustawy.

4. Akt za這篡cielski okre郵a typ szko造, nazw i siedzib.

art. 58 ust. 1 ustawy.

5. Zezwolenie na za這瞠nie szko造 wydaje w豉軼iwy organ jednostki samorz康u terytorialnego, kt鏎ej zadaniem jest prowadzenie szk馧 publicznych danego typu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora o鈍iaty, art.58 ust. 3 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 18 lit.b ustawy o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z funkcjonowaniem administracji publicznej(Dz.U.Nr12, poz.136)

Zezwolenie udzielane jest tak瞠, je瞠li:

- „statut lub inny dokument stanowi帷y podstaw funkcjonowania osoby prawnej b璠帷ej za這篡cielem przewiduje prowadzenie przez ni dzia豉lno軼i o 鈍iatowej,

- projekt akty za這篡cielskiego i projekt statutu szko造 s zgodne z przepisami ustawy i akt闚 prawnych wydanych na jej podstawie, w szczeg鏊no軼i z przepisami ramowego statutu szko造 publicznej,

- warunki lokalowe oraz wyposa瞠nie szko造 w pomoce dydaktyczne i sprz皻 zapewniaj realizacj statutowych zada szko造, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

- nauczyciele posiadaj kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole publicznej,

- utworzenie szko造 w miejscowo軼i proponowanej przez za這篡ciela stanowi korzystne uzupe軟ienie sieci szk馧 w tej miejscowo軼i lub regionie”.

4 rozporz康zenia.

6.” Szkole publicznej, prowadzonej przez osob fizyczn lub osob prawn inn ni gmina, nie ustala si obwodu, chyba, 瞠 osoba prowadz帷a wyst徙i z takim wnioskiem”

art.58 ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 18 lit.a ustawy o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

7. ”Zezwolenie okre郵a za這篡ciela i jego siedzib lub adres, typ szko造, jej nazw, adres i termin rozpocz璚ia dzia豉lno軼i”.

5 ust.1 rozporz康zenia.

8. ”Zezwolenie wydaje si na czas nie oznaczony”.

6 ust. 2 rozporz康zenia.

9. Udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na za這瞠nie szko造 nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej.

6 ust. 1 rozporz康zenia.

FUNKCJA DYREKTORA SZKOΧ

Do szk馧 prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie b璠帷e jednostkami samorz康u terytorialnego, nie stosuje si wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

art. 36a ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 17 ustawy o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

KOMPETENCJE KURATORA O名IATY WZGL犵EM SZK茛 PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE

Kurator o鈍iaty:

1. Wydaje pozytywn opini niezb璠n do uzyskania zezwolenia na za這瞠nie szko造.

art.58 ust. 3 ustawy.

2. Sprawuje nadz鏎 pedagogiczny.

Je瞠li dzia豉lno嗆 szko造 prowadzona jest z naruszeniem przepis闚 ustawy poleca dyrektorowi szko造 usuni璚ie uchybie w wyznaczonym terminie. Natomiast w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efekt闚 kszta販enia lub wychowania poleca dyrektorowi szko造 opracowanie programu poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania.

Niewykonanie polece mo瞠 stanowi podstaw cofni璚ia przez w豉軼iwy organ jednostki samorz康u terytorialnego, zezwolenia na za這瞠nie tej szko造, co jest r闚noznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

art.34 ust.3 ustawy

3.”Wykonanie zadania organu wy窺zego stopnia w rozumieniu przepis闚

Kodeksu post瘼owania administracyjnego:

a) w stosunku do organ闚 jednostek samorz康u terytorialnego-w sprawach szk馧 publicznych, zak豉danych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,

b) w stosunku do dyrektor闚 szk馧-w sprawach z zakresu obowi您ku szkolnego i obowi您ku nauki oraz w sprawach skre郵enia uczni闚 z listy uczni闚”

art. 31 pkt 5 w brzmieniu nadanym przez np. 25 pkt.12 lit. c ustawy

o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

COFNI犴IE UDZIELENIA ZEZWOLENIA

1. Zezwolenie mo瞠 by cofni皻e w przypadku:

- ”nierozpocz璚ia dzia豉lno軼i przez szko喚 w terminie okre郵onym w zezwoleniu.

- przerwania dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawczej szko造 na

- okres d逝窺zy ni dwa miesi帷e, nie wynikaj帷y z przepis闚 w sprawie organizacji roku szkolnego.

- prawomocnego przeczenia s康u zakazuj帷ego dzia豉lno軼i

- o鈍iatowej osobie fizycznej b璠帷ej za這篡cielem.

- okre郵onym w np.34 ust.3 ustawy”

2.Cofni璚ie zezwolenia na za這瞠nie szko造 nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej.

7 rozporz康zenia

LIKWIDACJA SZKOΧ

1.Szko豉 publiczna prowadzona przez osob prawn inn ni jednostka samorz康u terytorialnego lub osob fizyczn mo瞠 by zlikwidowana za zgod organu, kt鏎y udzieli zezwolenia na jej za這瞠nie.

art.59 ust.2 ustawy.

2. Dokumentacj zlikwidowanej szko造 prowadzonej przez osob prawn lub fizyczn przekazuje si w豉軼iwemu organowi jednostki samorz康u terytorialnego.

art.59 ust. 4 ustawy.

FINANSOWANIE SZKOΧ

1.Szko造 publiczne prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne prowadz gospodark finansow wed逝g okre郵onych przez organ lub podmiot prowadz帷y szko喚.

2.Szko造 te otrzymuj na ka盥ego ucznia dotacj z bud瞠tu jednostki samorz康u terytorialnego obowi您anej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szk馧, w wysoko軼i r闚nej wydatkom przewidzianym r闚nej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szko豉ch tego samego rodzaju prowadzonych przez t jednostk samorz康u terytorialnego.

3.Szczeg馧owe zasady udzielania dotacji, o kt鏎ych mowa w p.3 okre郵a organ stanowi帷y jednostki samorz康u terytorialnego.

art.80 ust. 1,3 i 4 ustawy w brzmieniu nadanym przez np.25 pkt 27 ustawy o zmianie niekt鏎ych ustaw zwi您anych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 瞠by m鏂 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost瘼ne tylko dla zalogowanych U篡tkownik闚.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 瞠by m鏂 dodawa oceny.

Brak ocen.